تحلیل اقتصادی 1 خرداد

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 1 خرداد

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردییهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۹ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۹ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۸ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۸ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۸ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۸ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 27 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 227 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 26 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 26 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 26 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۵ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۲۵ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 25 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 25 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 24 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 24 اردیبشهت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 24 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 24 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی : 23 اردیبهشت

یش‌بینی تحلیل‌گر مشهور: بیت کوین تا ۲۰۳۴ به یک میلیون دلار می‌رسد ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر مشهور آنچین، با قاطعیت پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین طی ۱۰ سال آینده به یک میلیون دلار خواهد رسید. از نظر او، این نقطه عطف پیامدهای ماندگاری به‌همراه خواهد داشت. او معتقد است

تحلیل اقتصادی :23 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی: 23 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 22 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 21 اردیبهشت

ادعاهای بیکاری اولیه ایالات متحده افزایش یافت! 🔹وزارت کار در گزارش خود نشان داد که تعداد مطالبات اولیه بیکاری تعدیل شده فصلی در ایالات متحده شاهد افزایش هفتگی 22000 به 231000 در هفت روز منتهی به 3 مه بوده است. داده مربوط به مدعیان همچنان بیکار کاهش جزیی داشته است.

تحلیل اقتصادی 21 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 21 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 20 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 19 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 19 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 19 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 19 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 19 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی: 18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی : 18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی :18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 18 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۱۶ اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی : 16 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی: 14 اردیبهشت : نگاهی به NFP و تأثیر آن بر EUR/USD

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی : 12 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی : 12 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۱۱ اردیبهشت

تحلیل اتریوم از تحلیلگر Yoddha 🟢اتریوم در این چرخه به بالای 10000 دلار می رسد و شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید

تحلیل اقتصادی: 10 ادیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 9 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 9 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 7 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 7 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 7 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 6 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 6 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 5 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی ۵اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

اخبار اقتصادی 5 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

اخبار اقتصادی 5 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

اخبار اقتصادی 5 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 5 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 2 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 2 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 1 اردیبهشت

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 فروردین

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 فروردین

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 31 فروردین

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است

تحلیل اقتصادی 30 فروردین

این محتوا فقط برای مشترکین ویژه قابل نمایش است