فهرست محتوا
ادعاهای بیکاری اولیه ایالات متحده افزایش یافت!
🔹وزارت کار در گزارش خود نشان داد که تعداد مطالبات اولیه بیکاری تعدیل شده فصلی در ایالات متحده شاهد افزایش هفتگی 22000 به 231000 در هفت روز منتهی به 3 مه بوده است. داده مربوط به مدعیان همچنان بیکار کاهش جزیی داشته است.