فهرست محتوا
پرریسک XAUUSD (SHORT)    2357  _ 2355 SL: Close 2359 TP1   2353 TP2  2351 TP3   2349 TP4   2347 حجم و اهرم را حتما رعایت کنید بعد از هر ۱۰پیپ ریسک فری شود