نام الگوي كندلي مقابل چيست ؟

درست! غلط !

کدام گزينه تعريف درستي از نقاط پيوت است ؟

درست! غلط !

رابطه بين انديكاتور حجم و نمودار قيمت در كدام گزينه به درستي بيان شده است ؟

درست! غلط !

كدام گزينه تعريف صحيحي از كلمه BOS مي باشد ؟

درست! غلط !

كدام گزينه جزو نواحي عدم تعادل در سبك الفونسو نمي باشد؟

درست! غلط !